connect-telegram

Kiểm tra xem ô địa chỉ có chứa số nhà (sử dụng WooCommerce Blocks)

Note: Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho những tuỳ chỉnh dưới chính sách Hỗ trợ của chúng tôi . Nếu bạn cần tuỳ chỉnh thêm đoạn mã, hoặc mở rộng chức năng của nó, chúng tôi rất khuyến nghị Codeable , hoặc Certified WooExpert .

Hiện tại, khi sử dụng khối Thanh toán từ plugin WooCommerce Blocks, không có kiểm tra xem ô địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng có chứa số nhà hay không. Các đoạn mã sau đây cho phép kiểm tra xem các trường này có chứa số không.

Bạn cần thêm mã vào file functions.php của chủ đề con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm chức năng tùy chỉnh, như plugin Đoạn mã tùy chỉnh . Xin vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào file functions.php của chủ đề cha vì điều này sẽ bị xoá hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

Kiểm tra xem địa chỉ giao hàng có chứa số nhà không

Để kiểm tra xem địa chỉ giao hàng có chứa số nhà không, vui lòng sử dụng đoạn mã sau:

Kiểm tra xem địa chỉ thanh toán có chứa số nhà không

Để kiểm tra xem địa chỉ thanh toán có chứa số nhà không, vui lòng sử dụng đoạn mã sau:

get_address('billing')['address_1'];  if ( $billing_address && ! preg_match( '/[0-9]+/', $billing_address ) ) {    throw new Exception( 'Địa chỉ thanh toán của bạn phải chứa số nhà!' );  }}
Xem trên Github

Kiểm tra xem cả địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng có chứa số nhà không

Để kiểm tra xem cả địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng có chứa số nhà không, vui lòng sử dụng đoạn mã sau:

get_address('shipping')['address_1'];  $billing_address = $order->get_address('billing')['address_1'];  if ( $shipping_address && ! preg_match( '/[0-9]+/', $shipping_address ) ) {    throw new Exception( 'Địa chỉ giao hàng của bạn phải chứa số nhà!' );  }  if ( $billing_address && ! preg_match( '/[0-9]+/', $billing_address ) ) {    throw new Exception( 'Địa chỉ thanh toán của bạn phải chứa số nhà!' );  }}
Xem trên Github

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader