connect-telegram

Khuyến khích mua hàng lần nữa từ khách hàng quen thuộc với sản phẩm/dịch vụ bổ sung

Khuyến khích mua hàng lần nữa từ khách hàng quen thuộc với sản phẩm/dịch vụ bổ sung

Tình huống sử dụng

Kích hoạt email để khuyến khích mua hàng lần nữa từ khách hàng quen thuộc bằng cách giới thiệu cho họ các sản phẩm/dịch vụ bổ sung phụ thuộc vào những gì họ đã mua.

Yêu cầu tiên quyết

Thiết lập quy trình làm việc

  1. Tạo một quy trình làm việc mới.
  2. Chọn trigger Hoàn tất đơn hàng .
  3. Chọn quy tắc Khách hàng - ngày đặt hàng trả tiền lần thứ 2 cuối cùng sau đó sử dụng 30 ngày để nhắm vào khách hàng quen thuộc đã mua 2 lần trong 30 ngày qua.
  4. Nhấp vào Thêm hành động và chọn Gửi email và bao gồm biến {{ customer.email }} làm địa chỉ email.
  5. Điền vào các trường yêu cầu.
  6. Soạn nội dung của email. Bao gồm các mục bán kèm bằng cách thêm biến {{ order.cross_sells }} hoặc {{ order.related_products }} .
  7. Nhấp vào liên kết Xem trước để xem trước email của bạn để đảm bảo nó đúng.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader