connect-telegram

Hiểu về vòng đời quy trình làm việc

Tài liệu này tóm tắt cách hoạt động của các quy trình làm việc ở cấp độ kỹ thuật bằng cách mô tả các giai đoạn chính trong vòng đời của một quy trình làm việc. Việc hiểu điều này không cần thiết để sử dụng AutomateWoo nhưng có thể hữu ích khi gỡ lỗi và phát triển tính năng tùy chỉnh.

Vòng đời của quy trình làm việc dựa trên sự kiện

Event based workflows là loại phổ biến nhất được sử dụng trong AutomateWoo. Một quy trình làm việc dựa trên sự kiện được kích hoạt bởi một sự kiện nào đó diễn ra như khách hàng tạo tài khoản, đơn hàng được thanh toán, giỏ hàng bị bỏ qua, đăng ký hủy.

Biểu đồ dưới đây minh họa cách một quy trình làm việc dựa trên sự kiện duy nhất được xử lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader