connect-telegram

Hiển thị trọng lượng sản phẩm trên các trang lưu trữ

Đây là một Developer level doc. Nếu bạn không quen với code và cách giải quyết các xung đột tiềm ẩn, hãy chọn một Chuyên gia hoặc Lập trình viên Woo để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới chính sách Hỗ trợ của chúng tôi .

Để hiển thị trọng lượng sản phẩm WooCommerce trên các trang lưu trữ, dưới tiêu đề của sản phẩm, thêm mã này vào file functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các hàm tùy chỉnh, như plugin Mã đoạn . Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào file functions.php của chủ đề mẹ của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

WooCommerce 3.0+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader