connect-telegram

Hệ thống mẫu Canvas

Yêu cầu

Canvas V5.0.0+

Cấu trúc mẫu

Trong Canvas, hệ thống mẫu chủ đề WordPress đã được nâng lên một bậc nữa, để tạo ra sự tách biệt tốt hơn giữa thiết kế (HTML) và logic (PHP và thẻ mẫu WordPress). Điều này cho phép kiểm soát cụ thể hơn về chủ đề của bạn. Ví dụ, có thể tùy chỉnh cách hiển thị một loại bài đăng cụ thể, hoặc thậm chí một mục nhập cụ thể, trong kết quả tìm kiếm và màn hình lưu trữ. Điều này cũng có nghĩa là có thể thực hiện sửa đổi cho một phần (ví dụ, thiết kế) mà không cần phải nhúng vào Vòng lặp WordPress.Máy mẫu Canvas có ba cấp:

 1. Cấu trúc mẫu WordPress truyền thống ( index.php , archive.php , single.php , etc.),
 2. Cấu trúc vòng lặp ( loop.php , loop-blog.php , etc.), and
 3. Cấu trúc nội dung ( content-post.php , content.php , etc). Trong hệ thống, những mục này được tải như sau:

Ví dụ về Index.php

Lấy ví dụ, mẫu index.php , được sử dụng phổ biến như mẫu trang chủ (trang bài đăng) tại Woo.

<!-- #main Starts --><?php woo_main_before(); ?><section id="main" class="col-left"> <?php if ( is_home() && is_active_sidebar( 'homepage' ) ) {  dynamic_sidebar( 'homepage' ); } else {  get_template_part( 'loop', 'index' ); }?> 
 • Nội dung từ trang index.php và hiển thị nó.
 • Trong index.php , tìm kiếm tập tin có tên là loop-index.php (với dự phòng là loop.php ) và tải nó.
 • Trong loop-index.php , cho mỗi bài đăng/trang chúng tôi đang hiển thị, tìm tập tin content-XXXX.php phù hợp (với dự phòng là content.php ).
 • Mỗi phần này đều nhận biết ngữ cảnh (ví dụ, tìm kiếm loop-index.php trên mẫu index.php , hoặc loop-archive.php trên mẫu archive.php ). Điều này chính là thức đẩy việc tùy chỉnh các khu vực rất cụ thể của trang web của bạn (ví dụ, cấu trúc vòng lặp trên tất cả các màn hình lưu trữ, hoặc chỉ cấu trúc vòng lặp trên trang chủ của bạn).

  <?php while (have_posts()) { the_post(); $count++;  woo_get_template_part( 'content', get_post_type() ); } // End WHILE Loop } else {  get_template_part( 'content', 'noposts' ); } // End IF Statement woo_loop_after(); woo_pagenav();?>

  Ví dụ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  preloader