Hàng đợi

Cái workflow queue chứa danh sách “các công việc trong quy trình” cần được chạy vào thời điểm nhất định.

Công việc được thêm vào hàng đợi quy trình khi tùy chọn thời gian của quy trình được đặt thành mục khác Run Immediately . Công việc được tạo bởi quy trình thủ công cũng sẽ luôn được thêm vào hàng đợi nhưng được lên lịch để chạy ngay lập tức.

Hệ thống WP-Cron được sử dụng để kiểm tra xem có công việc quy trình nào trong hàng đợi cần phải chạy hay không. Sự kiện WP-Cron này được lên lịch là run every two minutes . Nếu có công việc cần chạy Action Scheduler sẽ được sử dụng để chạy tất cả các sự kiện có sẵn.

Tăng tốc độ

Tốc độ mà các công việc trong hàng đợi quy trình được xử lý sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố khác nhau nhưng không có giới hạn cố định về số lượng công việc có thể được xử lý. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ bao gồm:

  • Dịch vụ lưu trữ kém
  • Vấn đề WP-Cron, máy chủ hoặc plugin có thể hạn chế tần suất mà WP-Cron có thể chạy, có thể có thứ gì đó chặn hàng đợi của các công việc định kỳ đã lên lịch.
  • Công việc nền bị tạm dừng do quá nhiều lỗi, kiểm tra danh sách các hành động Action Scheduler thất bại cho bất kỳ thứ gì bao gồm automatewoo/jobs/run_queued_workflows . Nếu có 5 lỗi trong vòng một giờ, công việc sẽ tạm dừng trong một giờ để bảo vệ khỏi các vòng lặp hành động định kỳ vô tận.
  • Các quy trình được cấu hình để thực hiện một số lượng công việc chậm lớn như lời gọi API, truy vấn cơ sở dữ liệu chậm

Các sự kiện thất bại

Một sự kiện trong hàng đợi có thể thất bại vì nó thiếu dữ liệu. Ví dụ, nếu một công việc quy trình cần gửi email cho một người dùng nhưng người dùng đó đã bị xóa. Khi điều này xảy ra, nó vẫn còn trong danh sách hàng đợi trong 30 ngày và được đánh dấu là thất bại. Từ danh sách hàng đợi, bạn có thể thử chạy lại sự kiện, nhưng nó sẽ không tự động thử chạy lại.

Bộ lọc: automatewoo_failed_events_delete_after

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader