connect-telegram

Gộp Đơn Hàng

Phần mở Merge Orders rộng cho phép bạn gộp đơn hàng, kết hợp các mục trong nhiều đơn hàng thành một để xử lý và gửi chúng cùng nhau.

Cài đặt và thiết lập

 1. Download tệp .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống với Choose File.
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và kích hoạt Plugin/Phần mở rộng .Sau khi kích hoạt phần mở rộng, chức năng gộp đơn hàng sẽ sẵn sàng để sử dụng trên tất cả các đơn hàng, không cần cấu hình thêm.

Sử dụng

Để gộp một đơn hàng:

 1. Đi đến WooCommerce > Orders trong quản trị WordPress, và mở một trong các đơn hàng bạn muốn gộp
 2. Nhấn nút Merge order , nút này xuất hiện trong các nút hành động dưới danh sách các mục Merge orders button
 3. Dialog phía dưới sẽ mở. Sử dụng hộp lựa chọn để chọn các đơn hàng được bật vào việc gộp và nhấn nút Add to merge . Merge orders dialog
 4. Thêm bất kỳ đơn hàng nào khác bạn muốn gộp bằng cách lặp lại bước 3
 5. Nhấn nút Complete Merge để xác nhận việc gộp
 6. Các đơn hàng đã chọn sẽ được gộp vào đơn hàng hiện tại. Tham khảo ghi chú đơn hàng để liên kết đến các đơn hàng đã gộp.

Các câu hỏi thường gặp

Dữ liệu nào được gộp vào đơn hàng mục tiêu?

Tất cả các mục từ các đơn hàng đều được chuyển vào đơn hàng mục tiêu.

Dữ liệu nào không được gộp vào đơn hàng mục tiêu?

Chỉ có các mục được gộp vào đơn hàng mục tiêu, tất cả các dữ liệu khác bao gồm thông tin khách hàng, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng đều không thay đổi. Hỗ trợ cho việc sao chép hoặc gộp các mục dữ liệu bổ sung có thể được thêm vào trong phần mã có sẵn. Thêm thông tin phía dưới.

Làm thế nào để gộp các mục vào đơn hàng mục tiêu?

Khi gộp, các mục sản phẩm sẽ được kết hợp thành một mục (bằng cách tăng số lượng), nếu sản phẩm được bán với cùng một giá đơn vị trên cả hai đơn hàng. Nếu có sản phẩm tương ứng, nhưng nó được bán với giá đơn vị khác, nó sẽ được thêm vào như một mục riêng biệt. Hành vi mặc định này có thể được chỉnh sửa bằng đoạn mã (chi tiết phía dưới).Các loại mục khác (như vận chuyển) sẽ luôn được thêm vào như các mục riêng biệt trên đơn hàng mục tiêu.

Điều gì xảy ra với các đơn hàng đã được gộp vào đơn hàng khác?

Khi một đơn hàng được gộp vào đơn hàng khác, tất cả các mục của nó được gỡ bỏ và thêm vào đơn hàng mục tiêu. Theo mặc định, các đơn hàng này sẽ sau đó được gán trạng thái tùy chỉnh Đã gộp và sẽ vẫn hiển thị trong chế độ xem đơn hàng để duy trì lịch sử đơn hàng.Điều này có thể để gán trạng thái đơn hàng khác hoặc để xóa hoàn toàn một đơn hàng đã gộp với đoạn mã (xem phía dưới).

h3-Có gửi email cho khách hàng khi đơn hàng được gộp không?

Không có bất kỳ email nào được gửi theo mặc định khi bạn gộp đơn hàng.

Phần mở rộng này hỗ trợ đa tiền tệ không?

Có, nhưng các đơn hàng được gộp nên có cùng một loại tiền tệ.

Bạn có thể gộp một đơn hàng vào một đơn hàng khác nhiều lần không?

Một khi một đơn hàng đã được gộp vào một đơn hàng khác, các mục sẽ được gỡ bỏ khỏi động hàng gốc và không thể được gộp lại. Các đơn hàng đã gộp được gán trạng thái ‘ đã gộp ’ và sẽ được loại trừ khỏi danh sách các đơn hàng có thể gộp. Bạn có thể gộp vào cùng một đơn hàng nhiều lần tùy ý bạn.

Các đơn hàng đã gộp vẫn có thể được hoàn tiền không?

Có, bạn có thể xử lý hoàn tiền cho bất kỳ mục đã gộp từ đơn hàng mà chúng đã được gộp vào. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cổng thanh toán, có thể sẽ không thể xử lý hoàn tiền tự động cho nhiều hơn tổng số đơn hàng gốc. Trong tình huống này, hoàn tiền sẽ cần được xử lý theo cách thủ công.

Đoạn mã

Các đoạn mã này dự định được sử dụng bởi các nhà phát triển. Để sử dụng chúng, bạn sẽ cần thêm mã vào tệp functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Đoạn mã .

Xóa đơn hàng đã gộp

Theo mặc định, các đơn hàng đã gộp được gán trạng thái ‘đã gộp’, đoạn mã sau sẽ thay thế làm cho chúng được xóa sau khi gộp.

function merge_orders_delete_merged( $target, $merged ) {  foreach ( $merged as $order ) {    $order->delete( true );  }}add_action( 'vibe_merge_orders_after_orders_merged', 'merge_orders_delete_merged', 10, 2 );

Thay đổi chiến lược gộp mục sản phẩm

Plugin cung cấp ba chiến lược khác nhau về cách xử lý các mục sản phẩm khi gộp đơn hàng. Thay đổi giá trị trả về trong đoạn mã thành một trong các giá trị dưới đây để đạt được hành vi cần thiết.

ặc định

– Gộp các mục cho cùng một sản phẩm chỉ khi chúng chia sẻ cùng giá đơn vị

gộp

– Luôn gộp các mục cho cùng một sản phẩm

tách rời

– Không bao giờ gộp các mục cho cùng một sản phẩm

function merge_orders_change_strategy( $strategy, $target, $orders ) {  return 'separate';}add_filter( 'vibe_merge_orders_product_item_strategy', 'merge_orders_change_strategy', 10, 3 );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader