connect-telegram

Google Product Feed – Cài đặt

Google Product Feed – Cài đặt

Tiện ích mở rộng Google Product Feed có thể được cài đặt giống như bất kỳ tiện ích mở rộng nào khác từ Woo.com.

  1. Download tệp .zip từ tài khoản Woo.com của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống với Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại: Cài đặt và Quản lý Plugins .Sau khi bạn đã cài đặt plugin, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các bài viết hỗ trợ của chúng tôi về cài đặt tài khoản Google Merchant Centre của bạn thiết lập dữ liệu sản phẩm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader