connect-telegram

Gợi Ý Sản Phẩm Thay Thế cho WooCommerce

Nếu một sản phẩm không còn sẵn để mua, Alternate Product Recommendations for WooCommerce đề xuất sản phẩm thay thế cho người dùng.

Cài đặt

 1. Tải tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Đi tới WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin > Choose File (cho tệp đã tải về).
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Thiết lập và Cấu hình

Chung

General Settings

 • Để đề xuất sản phẩm thay thế cho người dùng trên trang sản phẩm đơn, hãy kích hoạt hộp kiểm “Alternate Product Recommendations” .
 • Khi người dùng truy cập sản phẩm thay thế đề xuất, số lượt truy cập sẽ được ghi nhận. Nếu người dùng truy cập cùng một sản phẩm nhiều lần, số lượt truy cập sẽ được ghi sau thời gian được đặt trong “Update Visit Count After” lựa chọn.

Display Settings

 • Chọn giữa hai phong cách được cung cấp để hiển thị sản phẩm thay thế đề xuất.
 • Sản phẩm đề xuất có thể được hiển thị trong một Slider/Carousel trong tùy chọn Sản phẩm đề xuất.

Thông điệp

Phần này cho phép bạn tùy chỉnh thông điệp hiển thị cho người dùng của mình.

Cấu hình sản phẩm

Sản phẩm không còn khả dụng – Thông báo – Cấu hình

 • Chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hiện không còn để mua.
 • Đi tới Alternate Product Recommendations và Kích hoạt hộp kiểm “Alternate Product Recommendation” .
 • Trong “Alternate Product Recommendation Type,” chọn giá trị là “No Longer Available.”
 • Trong “Display Type”, chọn giá trị là “Message.”
 • Lưu sản phẩm.

Sản phẩm không còn khả dụng – Đề xuất Sản phẩm Thay thế Đơn – Cấu hình

 • Chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hiện không còn để mua.
 • Đi tới Alternate Product Recommendations và Kích hoạt hộp kiểm “Alternate Product Recommendation” .
 • Trong “Alternate Product Recommendation Type,” chọn giá trị là “No Longer Available.”
 • Trong “Display Type” , chọn giá trị là “Recommend Single Alternate Product.”
 • Lưu sản phẩm.

Sản phẩm không còn khả dụng – Đề xuất Nhiều Sản phẩm Thay thế – Cấu hình

 • Chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hiện không còn để mua.
 • Đi tới Alternate Product Recommendations và Kích hoạt hộp kiểm “Alternate Product Recommendation” .
 • Trong “Alternate Product Recommendation Type,” chọn giá trị là “No Longer Available.”
 • Trong “Display Type,” chọn giá trị là “Recommend Multiple Alternate Product.”
 • Lưu sản phẩm.

Đề xuất Sản phẩm Thay thế – Đề xuất Sản phẩm Thay thế Đơn – Cấu hình

 • Chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hiện không còn để mua.
 • Đi tới Alternate Product Recommendations và Kích hoạt hộp kiểm “Alternate Product Recommendation” .
 • Trong “Alternate Product Recommendation Type,” chọn giá trị là “Recommend Alternate Product” .
 • Trong “Display Type,” chọn giá trị là “Recommend Single Alternate Product.”
 • Lưu sản phẩm.

Đề xuất Sản phẩm Thay thế – Đề xuất Nhiều Sản phẩm Thay thế – Cấu hình

 • Chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hiện không còn để mua.
 • Đi tới Alternate Product Recommendations và Kích hoạt hộp kiểm “Alternate Product Recommendation” .
 • Trong “Alternate Product Recommendation Type,” chọn giá trị là “Recommend Alternate Product.”
 • Trong “Display Type,” chọn giá trị là “Recommend Multiple Alternate Product.”
 • Lưu sản phẩm.

Sử dụng

Sản phẩm không còn khả dụng – Thông báo – Cách sử dụng

Khi người dùng truy cập trang sản phẩm đơn đã không còn để mua, một thông báo sẽ được hiển thị cho người dùng cho biết sản phẩm này không còn để mua để người dùng có thể chọn một sản phẩm thay thế.

Sản phẩm không còn khả dụng – Đề xuất Sản phẩm Thay thế Đơn – Cách sử dụng

Khi người dùng truy cập trang sản phẩm đơn đã không còn để mua, một sản phẩm thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng để người dùng có thể xem xét sản phẩm đó để mua.

Sản phẩm không còn khả dụng – Đề xuất Nhiều Sản phẩm Thay thế – Cách sử dụng

Khi người dùng truy cập trang sản phẩm đơn đã không còn để mua, nhiều sản phẩm thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng để người dùng có thể xem xét những sản phẩm đó để mua.

Đề xuất Sản phẩm Thay thế – Đề xuất Sản phẩm Thay thế Đơn – Cách sử dụng

Khi người dùng truy cập trang sản phẩm đơn đang có sẵn để mua, một sản phẩm thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng để người dùng có thể xem xét sản phẩm đó để mua.

Đề xuất Sản phẩm Thay thế – Đề xuất Nhiều Sản phẩm Thay thế – Cách sử dụng

Khi người dùng truy cập trang sản phẩm đơn đang có sẵn để mua, nhiều sản phẩm thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng để người dùng có thể xem xét những sản phẩm đó để mua.

Dịch

Plugin Alternate Product Recommendations for WooCommerce đã sẵn sàng cho việc dịch nghĩa, có nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa các tệp po để dịch văn bản sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các bước để thực hiện việc dịch như sau. Ví dụ, nếu chúng ta dịch sang tiếng Pháp:

 1. Tải và cài đặt Poedit
 2. Mở tệp alternate-product-recommendations-for-woocommerce > languages > alternate-product-recommendations-for-woocommerce.pot bằng Poedit.
 3. Tạo một tệp dịch mới bằng cách nhấp Create new translation nút.
 4. Chọn Văn bản gốc và đặt văn bản tiếng Pháp tương ứng trong Khu vực Văn bản Dịch.
 5. Lưu thay đổi.
 6. Lưu tên tệp là alternate-product-recommendations-for-woocommerce-fr_FR.po .
 7. Nếu bạn đang sử dụng WordPress Version 3.9.13 hoặc thấp hơn, sau đó trong wp-config.php xác định WPLANG dưới dạng tiếng Pháp. Cú pháp là define(‘WPLANG’, ‘fr_FR’);
 8. Nếu bạn đang sử dụng WordPress Version 4.0 trở lên, sau đó đi tới WordPress dashboard > Settings > General và chọn Ngôn ngữ Site là French .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader