connect-telegram

Gói Thành viên cho WooCommerce – Truy cập Trong quá trình Đăng ký

Gói Thành viên cho WooCommerce – Truy cập Trong quá trình Đăng ký

Khi một người dùng khách cố gắng tạo một tài khoản trên trang web từ Trang Tài khoản của tôi. Trong phần Đăng ký, người dùng sẽ có tùy chọn để chọn một Gói Thành viên. Một khi việc Đăng ký được hoàn thành, Gói Thành viên sẽ được thêm vào tài khoản của người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader