connect-telegram

Giỏ hàng nổi Mini cho WooCommerce

Cài đặt

  1. Download tệp .zip cho plugin từ tài khoản của bạn WooCommerce .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống bằng Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và Cấu hình

Sau khi cài đặt thành công Giỏ hàng nổi Mini cho WooCommerce , Bạn sẽ thấy một biểu tượng giỏ hàng nổi trên trang web của bạn. Nếu bạn muốn tùy chỉnh một số cài đặt, bạn có thể thiết lập một số cài đặt theo nhu cầu.

  • Ở thanh bên trái, nhấp vào “wooCommerce” –> “settings”

Vertical & Accordion Product Detail Tabs

  • Ở thanh bên trái, nhấp vào “wooCommerce” –> “Floating Cart” tab

WooCommerce-Floating_cart Now on this, you can set some customization like cart position, Icon position, background colors, font colors etc.

Sử dụng

Khi bạn cài đặt tiện ích mở rộng này, Bạn sẽ thấy bạn có chức năng giỏ hàng nổi đã được tải lên trang web của bạn.

Hiển thị Giỏ hàng

Mini-Floating-Cart-For-WooCommerce-Front

Hiển thị Giỏ hàng trên Tablets

Mini-Floating-Cart-For-WooCommerce-Ipad

Hiển thị Giỏ hàng trên Mobile

Mini-Floating-Cart-For-WooCommerce-iphoneMini-Floating-Cart-For-WooCommerce-iphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader