Gán Khách hàng cho Collection

Để khách hàng có thể xem collection, trước tiên bạn phải gán collection cho khách hàng.

Gán Collection cho Khách hàng mới

Để tạo khách hàng mới, hãy đến: Users > Add New

Điền thông tin khách hàng và thêm họ vào Collection :

photography-assign-collections

Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email về việc truy cập vào collection mới của họ, liên kết này sẽ dẫn họ đến trang “Tài khoản của tôi” nơi sẽ liệt kê tất cả các collection mà họ có quyền truy cập:

photography-my-account-list

Xem cách tạo collections .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader