connect-telegram

Galleria – Giao diện con của cửa hàng

Một giao diện con trên WordPress là giao diện kế thừa chức năng của một giao diện khác, được gọi là giao diện cha. Giao diện con cho phép bạn chỉnh sửa hoặc thêm vào chức năng của giao diện cha đó. — WordPress Codex: Giao diện Con

Galleria là một giao diện con dành cho Storefront , giao diện chính thức của WooCommerce. Nó mang phong cách thiết kế đơn giản, tinh tế phục vụ cho những sản phẩm chất lượng cao và thời trang.

Demo giao diện Galleria của chúng tôi

Chúng tôi có hai bản demo cho giao diện.

Galleria Lite

Bản demo Galleria Lite sử dụng:

  • Storefront
  • Giao diện con Galleria

Galleria Premium

Bản demo Galleria Premium của chúng tôi sử dụng:

  • Storefront
  • Giao diện con Galleria

… (The translation was cut off because it was too long, but this is how you would translate it).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader