connect-telegram

Email Previewer cho WooCommerce

Email Previewer cho WooCommerce

Cài đặt

  1. Tải xuống tệp email-previewer-for-woocommerce.zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp mà bạn đã tải xuống với Choose File .
  3. Install Now Activate phần mở rộng.

Cài đặt và Cấu hình

Cách sử dụng

Sau khi kích hoạt Email Previewer for WooCommerce:

  1. Chuyển đến: WooCommerce > Settings > Emails và bạn sẽ thấy một Preview Email cột/biểu tượng đã được thêm vào bảng Thông báo Email.
  2. Để xem trước email, nhấp vào Preview Email biểu tượng bên cạnh thông báo email bạn muốn xem trước.
  3. Nhập ID đơn hàng/Tên người dùng/ID đăng ký – xem trước sẽ được hiển thị như dưới đây.
1. Order Email Preview

2. New Account Email Preview

3. Subscription Email Preview

Tính năng

  • Xem trước email WooCommerce của bạn ngay lập tức.
  • Xem trước email WooCommerce của bạn thông qua modal trong bảng điều khiển admin WP mà không cần chuyển hướng trên trang web.
  • Quản trị trang web có thể xem trước email mà không cần đặt đơn hàng.
  • Email xem trước có thể được tạo bằng các đơn hàng đã hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader