Dư Nợ Cửa Hàng

Dư Nợ Cửa Hàng

Với mỗi đơn hàng được giới thiệu bởi một người ủng hộ, một hồ sơ giới thiệu được tạo ra và sẽ được hiển thị trong khu vực quản trị trong Referrals view .  ​Nếu bạn đền đáp lại người ủng hộ của mình bằng dư nợ cửa hàng, số tiền dư nợ đã kiếm được từ việc giới thiệu cũng được hiển thị ở đây và thông tin này cũng được hiển thị cho người ủng hộ sau khi giới thiệu được chấp nhận .

Dư nợ cửa hàng này tích lũy cho mỗi lần giới thiệu được chấp nhận của người ủng hộ và tất cả dư nợ cửa hàng của người ủng hộ sẽ tự động được sử dụng vào đơn hàng tiếp theo của họ. Số tiền dư nợ được ghi nhãn Referral Credit và được hiển thị trong tổng số giỏ hàng và thanh toán. Người ủng hộ không thể lựa chọn sử dụng dư nợ, dư nợ phải được sử dụng cho đơn hàng tiếp theo của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader