Đổi văn bản nút ‘Thực đơn’

Đổi văn bản nút ‘Thực đơn’

Trên các thiết bị di động, nút chuyển đổi điều hướng nói ‘Thực đơn.’ Để thay đổi điều này bạn có thể sử dụng một dịch vụ dịch tùy chỉnh hoặc sử dụng bộ lọc storefront_menu_toggle_text :

add_filter( ‘storefront_menu_toggle_text’, ‘jk_storefront_menu_toggle_text’ );
function jk_storefront_menu_toggle_text( $text ) {
$text = __( ‘Điều hướng’ );
return $text;
}

Note: Đây là một tài liệu Developer level . Nếu bạn không quen với code/mẫu và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader