Đoạn mã

Sử dụng những đoạn mã này để tùy chỉnh hiển thị và chức năng của Tất cả sản phẩm cho Đăng ký WooCommerce.

Để sử dụng một đoạn mã, tải xuống tệp được liên kết và kích hoạt nó như bạn sẽ làm với bất kỳ plugin nào khác. Ngoài ra, sao chép mã được chứa vào theme con của bạn functions.php tệp.

Note : Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn cần tùy chỉnh một đoạn mã, hoặc mở rộng chức năng của nó, hãy tìm sự hỗ trợ từ một Nhà phát triển WordPress/WooCommerce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader