Điều Kiện Thanh Toán Đối với WooCommerce

Điều Kiện Thanh Toán Đối với WooCommerce cho phép chủ cửa hàng áp dụng các hạn chế thanh toán dựa trên tối đa sáu loại điều kiện. Plugin hỗ trợ tạo và áp dụng các quy tắc không giới hạn cho các hạn chế thanh toán. Người quản lý có thể hạn chế việc thanh toán cho khách hàng không đăng nhập, khách hàng hoặc vai trò cụ thể, sản phẩm cụ thể được tìm thấy trong giỏ hàng, số lượng mặt hàng trong giỏ hàng hoặc tổng tiền giỏ hàng. Mỗi khi một quy tắc được áp dụng trên trang giỏ hàng, nó sẽ hiển thị một thông báo lỗi liên quan để thông báo cho khách hàng về lý do hạn chế thanh toán.

Cài đặt

Sau khi đã tải plugin từ WooCommerce, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để cài đặt và kích hoạt plugin.

 • Đăng nhập vào bảng điều kiển tài khoản Woo.com của bạn.
 • Điều hướng đến Plugins > Thêm mới.
 • Nhấn nút Tải plugin ở phía trên màn hình.
 • Tải lên conditional-checkout.zip file bạn đã tải về từ bảng điều kiển Woo.com.
 • Cài đặt và kích hoạt plugin.

Thiết lập và cấu hình

Cách thiết lập Điều kiện Thanh toán cho WooCommerce

Sau khi cài đặt và kích hoạt Tiện ích mở rộng Điều kiện Thanh toán cho WooCommerce, hãy tìm Conditional Checkout menu trong menu quản trị.

 • Bộ quy tắc giá của giỏ hàng
 • Cài đặt thông thường

Bộ quy tắc Thanh toán Điều kiện

Các nhà buôn có thể tạo các quy tắc không giới hạn để áp dụng nhiều hạn chế thanh toán. Tiện ích mở rộng hỗ trợ lên đến sáu loại điều kiện giỏ hàng để áp dụng các hạn chế trên giỏ hàng.

Thanh toán Điều kiện Đối với Số lượng Giỏ hàng

Hạn chế dựa trên số lượng mặt hàng trong giỏ hàng có thể được áp dụng bằng cách chọn Rule set Type dưới dạng Restrict For Cart Quantity .

 • Cart Items quantity greater than: Nếu số này lớn hơn số lượng mặt hàng trong giỏ hàng, quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Items quantity less than: Nếu số này nhỏ hơn số lượng mặt hàng trong giỏ hàng, quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Items quantity equal to: Nếu số này bằng với số lượng mặt hàng trong giỏ hàng, quy tắc sẽ được áp dụng.

Checkout Restriction Message: Điều này xuất hiện phía trên giỏ hàng dưới dạng thông báo lỗi khi một quy tắc được áp dụng, thông báo này được sử dụng để thông báo cho khách hàng về lý do hạn chế thanh toán.

Hạn chế Thanh toán Đối với Tổng tiền Giỏ hàng

Các hạn chế thanh toán có thể được áp dụng trên giỏ hàng dựa trên tổng số tiền giỏ hàng.

 • Cart Subtotal greater than: Nếu số tiền này lớn hơn tổng số tiền giỏ hàng, quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Subtotal less than: Nếu số tiền này nhỏ hơn tổng số tiền giỏ hàng, quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Subtotal equal to: Nếu số tiền này bằng với tổng số tiền của giỏ hàng, quy tắc sẽ được áp dụng.

Các trường tùy chọn còn lại được mô tả ở trên.

Thanh toán Điều kiện Đối với Sản phẩm Cụ thể

Hạn chế thanh toán có thể được áp dụng cho các sản phẩm cụ thể được tìm thấy trong giỏ hàng.

 • Choose Products: Chọn sản phẩm mà bạn muốn tạo ra quy tắc cho.
 • Logical Condition: Nếu điều này được kích hoạt, quy tắc sẽ được áp dụng khi tất cả các mặt hàng được chọn có mặt trong giỏ hàng cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu điều này không được kích hoạt, quy tắc sẽ được áp dụng một bất kỳ mặt hàng sản phẩm nào có sẵn trong giỏ hàng.Các trường tùy chọn còn lại được mô tả ở trên.

  Hạn chế Thanh toán Đối với Khách hàng và Vai trò Người dùng

  Nếu bạn muốn hạn chế thanh toán cho khách hàng cụ thể hoặc các vai trò người dùng. Bạn có thể tạo quy tắc thanh toán điều kiện cho khách hàng và vai trò người dùng đã đăng ký. Theo cách này, hạn chế có thể được áp dụng cho khách hàng cá nhân hoặc theo nhóm.

  • Restrict Checkout For Customers: Tại đây, bạn có thể tìm kiếm và chọn khách hàng cá nhân theo sự lựa chọn của bạn muốn áp dụng quy tắc cho.
  • Restrict Checkout For Roles: Bạn có thể chọn các vai trò người dùng cụ thể để gán giá cho khách hàng theo nhóm.

  Hạn chế Thanh toán Đối với Người dùng Khách

  Tạo quy tắc cho người dùng khách bằng cách chọn Rule set Type dưới dạng Restrict For Guest Customers để áp dụng hạn chế thanh toán trên giỏ hàng cho người dùng khách. Các tùy chọn còn lại được mô tả ở trên.

  Hạn chế Thanh toán Đối với Danh mục

  Bạn có thể áp dụng hạn chế thanh toán cho các sản phẩm dựa trên các danh mục có sẵn trong giỏ hàng. Chọn loại bộ quy tắc để Restrict For Categories để tạo rule cho danh mục.

  • Choose Categories: Chọn các danh mục sản phẩm bạn muốn tạo ra quy tắc cho.
  • Logical Condition: Nếu điều này được kích hoạt quy tắc sẽ được áp dụng khi ít nhất một mặt hàng từ mỗi danh mục có sẵn trong giỏ hàng. Tuy nhiên, nếu điều này không được kích hoạt, quy tắc sẽ được áp dụng khi một mặt hàng của bất kỳ danh mục sản phẩm nào có sẵn trong giỏ hàng.Các trường tùy chọn còn lại được mô tả ở trên.

   Xem Giỏ hàng phía người dùng cuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader