connect-telegram

DBargain Công cụ Thương lượng Giá trực tuyến

DBargain Công cụ Thương lượng Giá trực tuyến

Công cụ Thương lượng số cho việc tăng doanh số bằng cách thương lượng giá ngay tại chỗ. Minimum PHP version Requirement: Phiên bản PHP tối thiểu cần thiết cho plugin này là 5.2 Product Requirements: Woo-Commerce yêu cầu tối thiểu: 3.4.2 Phiên bản PHP yêu cầu cho plugin này là 5.2 Phiên bản WordPress yêu cầu: 5.5 Installation

  • Tải về tệp .zip từ link
  • Đi tới: WordPress Admin > Plugins > Add New và Tải lên Plugin với tệp bạn đã tải về bằng Chọn File.
  • Cài đặt Ngay lúc này và Kích hoạt tiện ích mở rộng.

Setup and Configuration Để kích hoạt việc mặc cả trong cửa hàng của bạn:

  • Đi tới Product > Edit Product và Kiểm tra hộp “Hiển thị Trường tùy chỉnh” để kích hoạt tùng lượng cho sản phẩm đó như dưới đây.

Kích hoạt DBargain trên sản phẩm bằng cách thêm giá ngưỡng và ngày hiệu lực

  • Quản trị viên cũng có thể cấu hình plugin từ DBargain > Settings phần

Bạn có thể kích hoạt DBargain toàn cầu bằng cách đặt Ngưỡng Thương lượng và ngày hiệu lực từ Trang Cài đặt

  • Bảng điều khiển quản trị. Interface nơi chủ cửa hàng có thể xem báo cáo mặc cả.

Xem Báo cáo Mặc cả theo Sản phẩm

  • Yêu cầu Thương lượng: Trên frontend của trang web của bạn, cửa sổ chat DBargain sẽ mở cho những sản phẩm mà DBargain đã được kích hoạt, như hình dưới đây.

Cửa sổ Thương lượng! Hãy thưởng thức Mặc cả số và để công cụ của chúng tôi tăng đơn hàng của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader