connect-telegram

Danh sách Triggers

Đơn hàng

Order Status Changes

 • Kích hoạt mỗi khi trạng thái đơn hàng thay đổi. Trigger này có thể được giới hạn chỉ thay đổi từ hoặc đến một trạng thái nhất định e.g. pending, on hold, completed.

Order Status Changes – Each Line Item

 • Giống như trigger trước nhưng nó hoạt động cho mỗi hàng mục khi trạng thái đơn hàng thay đổi. Sử dụng trigger này cho phép truy cập vào dữ liệu sản phẩm và mục đơn hàng cụ thể.

Order Created

 • Trigger này hoạt động sau khi một đơn hàng được tạo trong cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm thanh toán, điều này xảy ra trước khi thanh toán được xác nhận.

Order Created – Each Line Item

 • Giống như trigger trước đó, ngoại trừ nó kích hoạt cho mỗi hàng mục đơn hàng ngay sau khi một đơn hàng được tạo trong cơ sở dữ liệu.

Order Paid

 • Hoạt động vào cuối quá trình thanh toán sau khi trạng thái đơn hàng đã được thay đổi và kho đã được giảm.

Order Paid – Each Line Item

 • Kích hoạt cho mỗi hàng mục đơn hàng vào cuối quá trình thanh toán sau khi trạng thái đơn hàng đã được thay đổi và kho đã được giảm.

Order Processing

 • Kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được đặt thành processing , đây là lúc thanh toán đã được nhận và kho đã được giảm. Trong giai đoạn này, đơn hàng đang chờ để hoàn thành.

Order Completed

 • Kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được đặt thành completed. Đây là khi đơn hàng đã được hoàn thành và không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Order Cancelled

 • Trigger này hoạt động khi trạng thái đơn hàng được đặt thành cancelled.

Order On Hold

 • Kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được đặt thành on hold . Đây thường là khi kho đã được giảm, nhưng thanh toán đang chờ xác nhận của quản trị viên.

Order Refunded

 • Kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được đặt thành refunded.

Order Pending Payment

 • Kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được đặt thành pending payment . Đây là khi đơn hàng đã được nhận nhưng hiện tại chưa được thanh toán.

Order Note Added

 • Hoạt động khi có bất kỳ ghi chú nào được thêm vào đơn hàng, cả private notes notes to the customer. Những ghi chú này xuất hiện ở bên phải màn hình chỉnh sửa đơn hàng. Trigger này có thể được giới hạn cho các ghi chú đơn hàng có chứa từ khóa nhất định.

Order Note Added – Each Line Item

 • Hoạt động giống như Order Note Added trigger nhưng chạy cho mỗi hàng mục trong đơn hàng.

Order Includes Product from Taxonomy Term

 • Một sự mở rộng của hai triggers trước, trigger này cho phép bạn sử dụng bất kỳ taxonomies tùy chỉnh nào bạn đã thiết lập cho sản phẩm của mình.

Order Includes Product Variation with Specific Attribute

 • Kích hoạt cho một sự biến thể được chọn của một mục đơn hàng.  Ví dụ, nếu bạn có một thuộc tính cho ‘kích thước’ và bạn chọn ‘SML’ trong trường Điều khoản, nó sẽ kích hoạt nếu một đơn hàng được đặt chứa một sản phẩm có kích thước nhỏ. (trigger này sẽ chạy nhiều lần cho mỗi đơn hàng nếu có nhiều hơn một mục hàng phù hợp với các điều kiện workflow)

Khách hàng

Customer Account Created

 • Kích hoạt khi một tài khoản người dùng mới đã được tạo trong cửa hàng của bạn.

Customer Win Back

 • Kích hoạt nếu người dùng chưa mua hàng trong một khoảng thời gian đặt trước trong cửa hàng của bạn.  Các biến ‘dựa trên đơn hàng’, quy tắc và hành động trở nên có thể sử dụng tham chiếu tới đơn hàng thành công cuối cùng của người dùng. Có thể kích hoạt lặp lại cho trigger này sao cho nó sẽ hoạt động một lần mỗi khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua. Ví dụ, nếu khoảng thời gian được chỉ định là 30 ngày, trigger sẽ hoạt động mỗi 30 ngày cho đến khi một lần mua mới được thực hiện.

Customer Total Spend Reaches

 • Kích hoạt khi tổng số tiền mà người dùng đã chi tiêu vào các đơn hàng đã hoàn thành đạt một số tiền đặt trước. Điều này sẽ không áp dụng cho khách mua hàng dưới dạng khách.

Customer Order Count Reaches

 • Kích hoạt khi người dùng đặt một số đơn hàng đã hoàn thành trong cửa hàng của bạn. Điều này sẽ không áp dụng cho khách mua hàng dưới dạng khách.

Customer Before Saved Card Expiry

 • Trigger này chạy một số ngày trước khi thẻ đã lưu của khách hàng hết hạn. Thẻ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng hết hạn của chúng.

Customer Opted In

 • Kích hoạt khi một khách hàng opt-in vào workflows của trang web của bạn. Điều này bao gồm khi opt-ins được nhập vào trong khu vực quản trị.

Customer Opted Out

 • Kích hoạt khi khách hàng opt-out / hủy đăng ký từ workflows của trang web của bạn.

Giỏ hàng

Cart Abandoned

 • Trigger này hoạt động khi một giỏ hàng thuộc về bất kỳ khách hàng nào (bao gồm cả khách) bị bỏ đói. Giỏ hàng được coi là bỏ đói nếu chúng không hoạt động trong vòng 15 phút. Một thời gian dừng khách hàng có thể được thêm vào để đảm bảo rằng workflow chỉ chạy một lần trong một khoảng thời gian đặt trước. Điều này có thể hữu ích để ngăn chặn khách hàng nhận quá nhiều email hoặc giảm giá.

Cart Abandoned – Registered Users Only

 • Giống như trigger trước, nhưng nó áp dụng cho khách hàng đã đăng ký chỉ.

Cart Abandoned – Guests Only

 • Giống như trigger trước, nhưng nó áp dụng cho khách hàng không đăng ký chỉ.

Đánh giá

New Review Posted

 • Trigger này hoạt động khi một đánh giá sản phẩm được đăng. Nếu đánh giá được giữ cho kiểm duyệt, trigger sẽ không hoạt động cho đến khi đánh giá đã được phê duyệt.

Khách

New Guest Captured

 • Kích hoạt khi một khách được thu thập, thường là ngay sau khi họ nhập địa chỉ email trong quá trình thanh toán.

Guest Leaves Product Review

 • Giống như User Leaves Product Review trigger ngoại trừ nó áp dụng cho khách hàng chỉ.

Đăng ký

Đòi hỏi Woo Đăng ký .

Subscription Created

 • Trigger này hoạt động sau khi một đăng ký được tạo, điều này xảy ra trước khi thanh toán được xác nhận. Để tạo một workflow chạy khi đăng ký được thanh toán, sử dụng trigger Thay đổi Trạng thái Đăng ký.

Subscription Created – Each Line Item

 • Trigger này chạy cho mỗi hàng mục của một đăng ký sau khi đăng ký đầu tiên được tạo. Sử dụng trigger này cho phép truy cập vào dữ liệu hàng mục đăng ký.

Subscription Status Changed

 • Trigger này hoạt động khi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader