connect-telegram

Đánh giá: Gửi lời cảm ơn đặc biệt cho đánh giá 5 sao

Đánh giá: Gửi lời cảm ơn đặc biệt cho đánh giá 5 sao

Trường hợp sử dụng

Quy trình công việc này sẽ kích hoạt một email cảm ơn đặc biệt gửi đến khách hàng đã để lại đánh giá 5 sao cho sản phẩm của họ. Bạn có thể hạn chế chỉ gửi một lần cho mỗi khách hàng nếu bạn muốn.

Yêu cầu chuẩn bị trước

  • Một phiếu giảm giá – trước khi xây dựng quy trình công việc, bạn sẽ cần tạo một phiếu giảm giá để cung cấp cho khách hàng của bạn. Bạn có thể tạo các phiếu giảm giá cá nhân hóa cho mỗi khách hàng của bạn theo hướng dẫn phiếu giảm giá cá nhân hóa.

Cài đặt quy trình công việc

  1. Tạo một quy trình công việc mới.
  2. Chọn kích hoạt Hoàn tất đơn hàng .
  3. Thêm quy tắc Đánh giá và sau đó là tùy chọn thêm và nhập giá trị 5 để chỉ áp dụng quy trình công việc này cho các đánh giá 5 sao. Bạn cũng có thể hạn chế nó chỉ 1 lần cho mỗi khách hàng.
  4. Nhấp vào Thêm hành động và chọn Gửi email và bao gồm biến {{ customer.email }} làm địa chỉ email.
  5. Soạn nội dung email. Bao gồm phiếu giảm giá cá nhân hóa bằng cách bao gồm biến {{ customer.generate_coupon }} .
  6. Nhấp vào liên kết Xem trước để xem trước email của bạn để đảm bảo nó chính xác.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader