connect-telegram

Đăng ký tiếp thị và hủy đăng ký

Một trong những first things you should do khi thiết lập AutomateWoo là chọn liệu sử dụng chế độ đăng ký hay chế độ hủy đăng ký. Đăng ký có nghĩa là khách hàng phải đăng ký trước khi email hoặc SMS được gửi đến họ. Hủy đăng ký có nghĩa là email và SMS sẽ được gửi tự động cho đến khi khách hàng chọn hủy đăng ký. Khi ở chế độ đăng ký, khách hàng có thể đăng ký trên trang thanh toán, trang đăng ký tài khoản, trong khu vực tài khoản hoặc trang đăng ký AutomateWoo. Bạn có thể quản lý các tùy chọn này trên trang cài đặt AutomateWoo. Bạn cũng có thể nhập khách hàng đã đăng ký thông qua các công cụ quản trị AutomateWoo.

Làm thế nào khách hàng có thể hủy đăng ký?

Tất cả các email gửi từ các quy trình làm việc (workflows) AutomateWoo bao gồm một liên kết hủy đăng ký ở phần cuối email. Liên kết này đưa khách hàng đến trang Communication preferences page cho phép họ hủy đăng ký khỏi các email trong tương lai.

Khách hàng đã hủy đăng ký vẫn sẽ nhận được email từ WordPress, WooCommerce và các plugin khác như email đặt hàng. Ngoài ra, bất kỳ quy trình làm việc nào bạn chọn đánh dấu là giao dịch cũng sẽ được gửi.

Khi một quy trình làm việc được kích hoạt cho một khách hàng đã hủy đăng ký, quy trình làm việc vẫn sẽ chạy và sẽ được hiển thị trong nhật ký và hàng đợi. Email và SMS sẽ bị chặn nhưng các hành động khác sẽ chạy bình thường. Bất kỳ email hoặc SMS nào không được gửi sẽ được ghi chú trong nhật ký quy trình làm việc.

Link hủy đăng ký trong Footer

Điều tốt là nên kiểm tra xem liên kết hủy đăng ký có hiển thị đúng trong email của bạn hay không. Mặc định, AutomateWoo chèn một liên kết hủy đăng ký sau văn bản cuối trang email. Nếu điều này không xuất hiện thì mẫu email của bạn đang thiếu bộ lọc woocommerce_email_footer_text . Bộ lọc này được bao gồm trong mẫu email WooCommerce mặc định.

Nếu bạn muốn hiển thị liên kết hủy đăng ký ở nơi khác trong mẫu email của bạn, bạn có thể sử dụng phương thức <?php echo AW_Mailer_API::unsubscribe_url() ?> ở bất cứ đâu trong một mẫu email tùy chỉnh . Nếu bạn không đang trong một tập tin PHP, bạn có thể dùng biến {{ unsubscribe_url }} để hiển thị liên kết hủy đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader