connect-telegram

Đăng ký – Thêm/ Xóa hành động Coupon

AutomateWoo cung cấp hai hành động để chỉnh sửa các phiếu giảm giá trên một đăng ký được tạo bằng WooCommerce Subscriptions . Một hành động để thêm phiếu giảm giá, và một để xóa chúng.

Thêm Hành Động Coupon

Hành động Thêm Coupon có thể được sử dụng để tự động giảm giá cho các khoản thanh toán tương lai của một đăng ký bằng cách áp dụng một phiếu giảm giá giảm giá định kỳ hiện có.

Để thêm một phiếu giảm giá vào một đăng ký:

  1. Đi đến AutomateWoo > Workflows
  2. Nhấp vào Add Workflow
  3. Nhấp vào hộp chọn Trigger
  4. Chọn một trong những Đăng ký kích hoạt
  5. Nhấp vào nút Add Action
  6. Nhấp vào Thêm Coupon hành động trong phần Đăng ký
  7. Chọn cho phiếu giảm giá bạn muốn áp dụng cho đăng ký. Chỉ có các loại phiếu giảm giá định kỳ mới có sẵn để lựa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader