connect-telegram

Custom Order Status

Tài liệu hướng dẫn WooCommerce Custom Order Status Quản lý bởi Addify

Cài đặt

 1. Download file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin file bạn đã tải xuống.
 3. Install Now Activate Plugin .

Thông tin chi tiết hơn tại Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Phần mở rộng .

Cấu hình

Khi tạo một trạng thái tùy chỉnh,  bạn có thể:

 • Thêm tiêu đề trạng thái, slug và mô tả
 • Chọn trạng thái đơn hàng dựa trên văn bản hoặc biểu tượng
 • Tùy chỉnh biểu tượng, văn bản và màu nền
 • Cho phép người dùng hủy đơn hàng với trạng thái đã chỉ định
 • Thiết lập trạng thái thanh toán
  • Đơn hàng không cần thanh toán hoặc không yêu cầu thanh toán
  • Đơn hàng với trạng thái này đã được thanh toán
  • Đơn hàng với trạng thái này đòi hỏi thanh toán (tương tự như thanh toán đang chờ).
 • Bao gồm trong hành động số lượng lớn của trang liệt kê đơn hàng
 • Ẩn trạng thái này từ khách hàng (Danh sách đơn hàng của tôi & trang chi tiết đơn hàng)
 • Loại trừ đơn hàng khỏi báo cáo

Nhập khẩu và xuất khẩu trạng thái

Thay vì thêm các trạng thái một cách riêng lẻ, bạn có thể nhập chúng theo số lượng lớn bằng một tệp CSV.

Note : Bạn chỉ có thể nhập/export trạng thái cùng với thông tin cơ bản. Bạn không thể gán chúng cho đơn hàng bằng tính năng nhập. Gán trạng thái cho đơn hàng theo cách thủ công hoặc bằng quy tắc tự động.

Gán Trạng Thái Đơn Hàng

Bạn có thể gán trạng thái mới theo cách thủ công và tự động bằng quy tắc tự động.

Gán Trạng Thái Đơn Hàng – Thủ công

Bạn có thể gán trạng thái đơn hàng từ trang chi tiết Đơn hàng của quản trị viên hoặc bằng hành động số lượng lớn trên trang liệt kê Đơn hàng.

Gán Trạng Thái Đơn Hàng – Tự động

Bạn có thể tạo nhiều quy tắc tự động để gán trạng thái khác nhau cho các đơn hàng riêng biệt.

Khi tạo một quy tắc tự động mới, bạn có thể tùy chỉnh quy tắc với các lựa chọn sau:

 • Order status – Chọn trạng thái đơn hàng hiện tại và trạng thái mới cần gán. Phần mở rộng sẽ chuyển đổi trạng thái, nó không gán một trạng thái bổ sung.
 • Condition – Chỉ những đơn hàng phù hợp với trạng thái hiện tại sẽ chuyển sang trạng thái mới dựa trên các điều kiện sau:
  • Time Interval – Thời gian đã trôi qua kể từ khi đặt đơn hàng; xác định khoảng thời gian tối đa bằng phút, giờ hoặc ngày sau khi trạng thái mới được gán.
  • Order Quantity – Khoảng lượng đơn hàng tối thiểu và tối đa để thay đổi trạng thái. Ngay khi đơn hàng chuyển vào khoảng đã xác định, trạng thái sẽ cập nhật.
  • Order Amount – Khoảng giá trị đơn hàng tối thiểu và tối đa để thay đổi trạng thái. Ngay khi đơn hàng chuyển vào khoảng đã xác định, trạng thái sẽ cập nhật.
  • Products/Categories – Đơn hàng bao gồm sản phẩm hoặc danh mục cụ thể.
  • Countries – Đơn hàng thuộc về một quốc gia thanh toán hoặc giao hàng cụ thể.
  • User Roles – Khách hàng liên kết với đơn hàng có một vai trò người dùng cụ thể.
  • Order Date – Ngày tạo đơn hàng nằm trong khoảng thời gian đã xác định. Ngay khi đơn hàng chuyển vào khoảng thời gian đã xác định, trạng thái sẽ cập nhật.
  • Email Notifications – Bạn có thể tắt thông báo email cho khách hàng và quản trị viên.

Please note: các điều kiện có mối quan hệ AND. Ví dụ, nếu bạn đã đặt trạng thái đơn hàng để thay đổi từ “đã gửi” thành “hoàn thành” và đặt điều kiện cho một khoảng thời gian là 10 ngày và quốc gia là Hoa Kỳ,  phần mở rộng sẽ gán một trạng thái đơn hàng mới khi đã trôi qua 10 ngày và quốc gia của đơn hàng là Hoa Kỳ.

Thông báo Email

Custom Order Status cho phép bạn tạo các quy tắc thông báo email để thông báo cho khách hàng và quản trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader