Crowdfunding For WooCommerce

Tiện ích Crowdfunding for WooCommerce giúp bạn tổ chức các chiến dịch gây quỹ hay thu thập đóng góp cho các mục đích cụ thể & đạt được mục tiêu mong muốn thông qua đóng góp của cộng đồng. Tiện ích này rất hữu ích để hỗ trợ cộng đồng bằng cách tạo ra các mục tiêu với số tiền mong muốn.

Cài đặt

Sau khi tải plugin từ WooCommerce, làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt & kích hoạt plugin.

 • Đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản Woo.com của bạn.
 • Điều hướng đến Plugins > Add New.
 • Nhấn nút Upload Plugin ở phía trên cùng của màn hình.
 • Tải lên crowdfunding-woocommerce.zip file bạn đã tải từ bảng điều khiển Woo.com.
 • Cài đặt và Kích hoạt plugin.

Thiết lập và Cấu hình

Cách Thiết lập Crowdfunding for WooCommerce

Sau khi cài đặt & kích hoạt tiện ích Crowdfunding for WooCommerce, thêm một sản phẩm mới.

 • Chọn loại sản phẩm để Crowdfunding .
 • Nhấp vào tab Crowdfunding sản phẩm để cá nhân hoá cài đặt của bạn.
 • Minimum Contribution : Tùy chọn này cho phép khách hàng nhập vào số tiền tối thiểu cho sự đóng góp.
 • Maximum Contribution : Tùy chọn này hạn chế khách hàng nhập vào số tiền tối đa cho quỹ.
 • Set Target Amount :  Ở đây bạn có thể nhập vào số tiền mong muốn cho mục tiêu gây quỹ.
 • Amount Description : Ở đây bạn có thể thêm mô tả cho mục tiêu đã tạo.

Thiết lập chung của Crowdfunding

Sau khi tiện ích đã được cài đặt & kích hoạt, bạn có thể tìm thấy menu Crowdfunding trong menu quản trị. Bằng cách nhấp vào menu quản trị Crowdfunding bạn có thể thiết lập một số tùy chọn cần thiết cho plugin. Disable For Shop: Tiện ích cho phép bạn bật hoặc tắt khả năng hiển thị các sản phẩm gây quỹ từ trang cửa hàng. Redirect After Contribution: Nếu bạn muốn chuyển hướng khách hàng sau khi đóng góp, bạn có hai tùy chọn để áp dụng bao gồm:

 • Chuyển hướng đến trang giỏ hàng
 • Chuyển hướng đến trang thanh toán

Order Status: Quản trị cần chọn trạng thái đơn hàng cho các đơn hàng đóng góp để ảnh hưởng đến mục tiêu từ các trạng thái đơn hàng sau:

 • Đang chờ xử lý
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Đang chờ

Trạng thái đơn hàng được chọn sẽ được sử dụng để ảnh hưởng đến số tiền mục tiêu cho mục tiêu khi thay đổi trạng thái đơn hàng.

Thiết lập nhãn Crowdfunding

Trong cài đặt nhãn, bạn có thể thấy các cài đặt sau. Contribution Button Label: Quản trị có thể đặt tên tùy chỉnh cho nhãn nút đóng góp. Contribution Button Label For Shop: Bạn có thể thêm văn bản tùy chỉnh cho nhãn nút đóng góp trên trang cửa hàng. Campaign Ending Label: Thêm văn bản tùy chỉnh cho nhãn kết thúc chiến dịch. Contribution Label: Nó cho phép quản trị thêm tên tùy chỉnh cho nhãn đóng góp. Cart Validation Warning: Bạn có thể thêm văn bản tùy chỉnh cho cảnh báo xác nhận giỏ hàng. Total Contributors Label: Thêm văn bản tùy chỉnh cho nhãn tổng số người đóng góp. Target Amount Exceed Warning: Thêm mô tả cho cảnh báo vượt quá số tiền mục tiêu.

Thiết lập màu sắc Crowdfunding

Trong cài đặt màu sắc, bạn có thể thấy các cài đặt sau. Progress Bar Color: Bạn có thể thêm màu tùy chỉnh cho thanh tiến trình. Box Color: Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn màu hộp. Box Border Color: Bạn có thể thêm màu biên hộp tùy chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader