Công cụ quản lý cho WooCommerce

Công cụ quản lý là một tập hợp các tiện ích cho chủ sở hữu cửa hàng WooCommerce, quản trị viên và nhà phát triển để bảo mật, điều chỉnh và gỡ lỗi cửa hàng của họ.


Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin .
  3. Choose File với tệp bạn đã tải xuống ở bước 1.
  4. Install Now Activate Plugin .

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Phần mở rộng

Cài đặt và Cấu hình

Lưu ý: Tiện ích mở rộng Công cụ quản lý sẽ không kích hoạt nếu WooCommerce không hoạt động.

Bảng cài đặt

Sau khi bạn kích hoạt tiện ích mở rộng Admin Tools for WooCommerce , hãy điều hướng đến WooCommerce > Settings và nhấp vào tab “Công cụ quản lý”:

Settings tabs

Có một số tab con kết hợp các cài đặt vào nhóm logic. Mỗi tab con có nút “Lưu” riêng, cho phép thay đổi cài đặt của một nhóm mà không ảnh hưởng đến cài đặt trong các tab con khác.

Cài đặt chung

  • What to write to the log file: giữ cài đặt này là “Lỗi” trừ khi được hướng dẫn bởi người đại diện Hỗ trợ.
  • Save/Restore Admin Tools settings: sử dụng để lưu một tập hợp cài đặt nào đó trong một tệp. Ví dụ, bạn có thể lưu cài đặt “staging” và cài đặt “sản xuất”. Khi bạn khôi phục từ tệp đó, bạn sẽ nhận được chính xác tập hợp các tùy chọn đó.
  • Reset all Admin Tools settings: điều này sẽ xóa tất cả cài đặt Công cụ quản lý từ bảng Options. Lưu ý: đó không ảnh hưởng đến các tệp được tạo hoặc chỉnh sửa bởi Công cụ quản lý, chỉ bảng Options trong cơ sở dữ liệu.

Cài đặt Bài viết/Trang và SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader