connect-telegram

Chúc mừng sinh nhật của khách hàng và gửi cho họ một phiếu giảm giá cá nhân hóa

Chúc mừng sinh nhật của khách hàng và gửi cho họ một phiếu giảm giá cá nhân hóa

Sử dụng luồng

Quy trình này sẽ kích hoạt một email chứa phiếu giảm giá gửi đến khách hàng của bạn khi họ đang kỷ niệm sinh nhật. Lưu ý – bạn cần phải hỏi ngày sinh của họ trong quá trình thanh toán.

Yêu cầu trước

  • Các Add-on Sinh nhật cho AutomateWoo.
  • Một phiếu giảm giá – trước khi chúng tôi có thể xây dựng quy trình, bạn sẽ cần tạo một phiếu giảm giá để cung cấp cho khách hàng của bạn. Bạn có thể tạo phiếu giảm giá cá nhân hóa cho mỗi khách hàng của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn phiếu giảm giá cá nhân hóa .

Thiết lập quy trình

  1. Tạo một quy trình mới.
  2. Chọn kích hoạt Sinh nhật Khách hàng.
  3. Chọn thời điểm bạn muốn gửi email, với AutomateWoo, bạn có thể tự động gửi email sinh nhật WooCommerce khi điều kiện nhất định được đáp ứng – trước, ngày, hoặc sau sinh nhật của khách hàng.
  4. Nhấp vào Thêm hành động và chọn Gửi Email và đưa biến {{ customer.email }} vào làm địa chỉ email.
  5. Điền vào các trường cần thiết.
  6. Soạn nội dung của email. Đưa vào phiếu giảm giá cá nhân hóa bằng cách bao gồm biến {{ customer.generate_coupon }}.
  7. Nhấp vào liên kết Xem trước để xem trước email của bạn đảm bảo rằng nó là chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader