connect-telegram

Chọn Vai trò Người dùng khi Đăng ký

Chọn Vai trò Người dùng khi Đăng ký

Cài đặt và Cấu hình

Thông điệp Tùy chỉnh:

Các thông điệp tùy chỉnh được hiển thị dưới danh sách thả xuống vai trò người dùng trên trang tài khoản của tôi. Những thông điệp này có mục đích thông báo cho khách hàng nếu vai trò người dùng họ yêu cầu đang chờ phê duyệt hoặc đã bị từ chối.

Cài đặt Email

Bạn có thể tùy chỉnh các thông báo email sau. Bạn cũng có thể bật/tắt các thông báo email này.

  • Email cho quản trị khi người dùng mới đăng ký và yêu cầu một vai trò người dùng cần phải được phê duyệt thủ công
  • Email cho khách hàng thông báo rằng yêu cầu vai trò người dùng của họ đang chờ phê duyệt
  • Email cho khách hàng khi yêu cầu vai trò người dùng của họ được chấp thuận
  • Email cho khách hàng khi yêu cầu vai trò người dùng của họ bị từ chối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader