connect-telegram

Chỉnh Sửa Sản Phẩm Hàng Loạt

Giống như các loại bài viết khác của WordPress cho phép bạn gán danh mục, nhãn hoặc trạng thái bài đăng hàng loạt, sản phẩm WooCommerce cũng có tính năng chỉnh sửa hàng loạt.

Để truy cập vào sức mạnh của nó, điều hướng đến Products > All Products , đánh dấu hai sản phẩm hoặc nhiều hơn từ danh sách, và chọn Edit từ menu Bulk Actions ở đầu hoặc cuối danh sách, và nhấp Apply để vào thế giới chỉnh sửa hàng loạt.

Để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trong WooCommerce, hãy chọn hai hoặc nhiều hơn, chọn Chỉnh sửa từ menu Hành động hàng loạt, và nhấp Apply.

Một màn hình chỉnh sửa với các trường sau đây sẽ được hiển thị, nếu bạn thay đổi nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm đã chọn một khi bạn nhấn nút Update , có thể thấy ở phía dưới bên phải của cửa sổ chỉnh sửa.

Trường Chỉnh Sửa Hàng Loạt

Dưới đây là các trường mặc định của WooCommerce mà bạn có thể gặp, mặc dù khi một số tiện ích mở rộng cụ thể đang hoạt động, bổ sung trường có thể cũng sẽ xuất hiện.

[…]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader