Các trường hợp sử dụng cho việc ánh xạ thuộc tính Google Listings & Ads

Các trường hợp sử dụng sau đây đã được ghi lại như một hướng dẫn cho việc sử dụng chức năng ánh xạ thuộc tính Google Listings & Ads.

Trường hợp sử dụng số 1 : Thêm một thuộc tính thương hiệu duy nhất “Acme” cho tất cả các sản phẩm trong Cửa hàng.

Để tạo một quy tắc ánh xạ thuộc tính, đi đến Marketing > Google Listings & Ads, và nhấp vào nút “ Create Attribute Rule ”. Một cửa sổ modal sẽ hiện ra và chúng ta sẽ chọn Thuộc tính Đích Brand

Vì chúng ta muốn có một giá trị toàn cầu cho tất cả sản phẩm của chúng tôi, thương hiệu “Acme”. Chúng ta có thể chọn “Đặt một giá trị cố định” trong phần Gán giá trị. Một khi ở đó, chúng ta chỉ cần gõ Acme trong hộp nhập.

Vì chúng ta muốn quy tắc này áp dụng cho tất cả các danh mục, chúng ta có thể để trình chọn Danh mục như là “Áp dụng cho Tất cả các danh mục”

Bây giờ chúng ta có thể nhấp vào Save rule và quy tắc sẽ sẵn sàng cho việc đồng bộ hóa.

Chúng ta có thể kiểm tra trong WooCommerce – Trạng thái – Hành động Lịch trình cách nhiệm vụ đồng bộ lại đang chờ

Trường hợp sử dụng 2 : Thêm một thuộc tính thương hiệu duy nhất “Acme” cho tất cả các sản phẩm trong Cửa hàng nhưng với một Sản phẩm duy nhất có thương hiệu “Woo”

Đối với trường hợp này, chúng ta nên thêm Thương hiệu “Woo” cho Sản phẩm Đơn đó bằng cách đến trang chỉnh sửa Sản phẩm dưới WooCommerce -> Sản phẩm. Sau đó, trong phần Google Listing và quảng cáo, chúng ta nên điền thương hiệu cho sản phẩm đơn này.

<img alt=”” decoding=”async” height=”767″ sizes=”(max-width: 1999px) 100vw, 1999px” src=”https://woo.com/wp-content/uploads/2022/11/image8.png?w=650″ srcset=”https://woo.com/wp-content/uploads/2022/11/image8.png 1999w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/11/image8.png?resize=896,344 896w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/11/image8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader