connect-telegram

Các script jQuery.cookie.js/jQuery.cookie.min.js không tải được

Đây là một vấn đề về thiết lập máy chủ, có nghĩa là công ty lưu trữ của bạn sẽ cần giải quyết vấn đề này thay bạn. Vấn đề là tập luật cốt lõi MOD_SECURITY đã lỗi thời.

Lựa chọn 1: Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn cập nhật tập luật

Đây là lựa chọn tốt nhất vì mọi thứ sau đó sẽ hoạt động như theo thiết kế. Liên hệ với nhà cung cấp hosting của bạn để được hỗ trợ.

Lựa chọn 2: Đổi tên các tệp và cập nhật functions.php

Lựa chọn này chỉ hoạt động với WooCommerce 2.6.14 hoặc thấp hơn. Nếu bạn đang chạy WooCommerce 3.0.0 hoặc cao hơn, vui lòng tham khảo Lựa chọn 1 hoặc 3.

Hoặc, bạn sẽ cần thay đổi cách WooCommerce xử lý các tệp. Thay đổi này sẽ cần được lặp lại mỗi khi bạn cập nhật plugin WooCommerce vì các thay đổi sẽ bị ghi đè.Đổi tên các tệp sau:

wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery.cookie.jswp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery.cookie.min.jsto:wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery_cookie.jswp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery_cookie.min.js

Và thêm sau đây vào tệp functions.php của chủ đề:

Lựa chọn 3: Sử dụng plugin để đổi tên các tệp

Nếu hai lựa chọn đầu tiên không thể thực hiện được, thì bạn có thể sử dụng một plugin, đổi tên tệp đang được tải:

Lưu ý: Vui lòng gỡ bỏ bất kỳ sửa chữa nào bạn đã áp dụng trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader