connect-telegram

Các Hàm Tùy Chỉnh

Bạn có thể sử dụng hành động Hàm Tùy Chỉnh với bất kỳ Kích hoạt AutomateWoo .

Dưới đây là một ví dụ nhanh về cách sử dụng một workflow với hành động Hàm Tùy Chỉnh để tạo một bản ghi giỏ hàng bị bỏ qua.

Chúng tôi khuyến nghị thêm bất kỳ hàm tùy chỉnh nào thông qua một chủ đề con. Việc thêm chúng vào thư mục plugin AutomateWoo hoặc tệp functions.php của chủ đề gốc của bạn nên tránh.

Tạo một Workflow

Tạo hàm tùy chỉnh của bạn

Hàm tùy chỉnh của bạn nên được thêm vào tệp functions.php của một chủ đề con, hoặc thông qua một plugin cho phép thêm đoạn mã tùy chỉnh. Chúng tôi có một hướng dẫn để thiết lập một chủ đề con ở đây: https://woo.com/document/set-up-and-use-a-child-theme/

Việc thêm mã tùy chỉnh vào chủ đề gốc của trang web của bạn nên tránh, vì bất kỳ thay đổi nào sẽ bị mất khi cập nhật chủ đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader