connect-telegram

Bộ lọc

groups_woocommerce_handle_woocommerce_subscription_status_updated

Bộ lọc này cho phép chỉnh sửa việc cập nhật trạng thái cho một đăng ký cụ thể sẽ xử lý các thành viên nhóm liên quan hay không.Tham số:

  • $handle boolean – có xử lý cập nhật trạng thái đăng ký hay không
  • $subscription WC_Subscription – đăng ký
  • $new_status string – trạng thái mới
  • $old_status string – trạng thái cũ

Trả về: boolean có xử lý việc thành viên nhóm cho đăng ký hay không

groups_woocommerce_show_buckets_membership

Bộ lọc này cho phép chỉnh sửa đầu ra hiển thị cho thành viên không giới hạn và có giới hạn thời gian trên trang hồ sơ người dùng.Tham số:

  • $membership_info string – Thông tin thành viên để xuất ra cho nhóm cụ thể $group_id .
  • $group_id int – ID của nhóm mà thông tin thành viên được hiển thị.
  • $ts int – Một dấu thời gian UNIX cho thấy thời điểm hết hạn của thành viên hoặc Groups_WS_Terminator::ETERNITY đối với thành viên không giới hạn.

Trả về: string thông tin thành viên HTML

groups_woocommerce_show_membership

Bộ lọc này cho phép chỉnh sửa thông tin thành viên nhóm được hiển thị cho một nhóm cụ thể trong groups_woocommerce_memberships shortcode.Tham số:

  • $membership_info string – Thông tin thành viên để xuất ra cho $group_id .
  • $group_id int – ID của nhóm mà thông tin thành viên được hiển thị.
  • $ts int – Một dấu thời gian UNIX cho thấy thời điểm hết hạn của thành viên hoặc Groups_WS_Terminator::ETERNITY for thành viên không giới hạn.

Trả về: string thông tin thành viên HTML

groups_woocommerce_show_subscriptions_style

Bộ lọc này cho phép chỉnh sửa kiểu nội dòng được xuất ra ngay trước khi thông tin đăng ký được hiển thị trên trang hồ sơ người dùng. Điều này chỉ có ý nghĩa khi sử dụng đăng ký (không phải thành viên không giới hạn hoặc có giới hạn thời gian). $style trả về được xuất ra như vậy, tức là, nó phải bắt đầu và kết thúc với các thẻ HTML phù hợp <style type="css/text"> </style> .Tham số: $style string – kiểu nội dòng hiện tại được hiển thị trước khi xuất thông tin đăng ký Trả về: string – kiểu nội dòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader