connect-telegram

Bắt Đầu

Bước 1: Cài đặt plugin FooSales for WooCommerce

Mua một FooSales for WooCommerce giấy phép từ WooCommerce Marketplace . Tải xuống plugin FooSales for WooCommerce từ tài khoản WooCommerce của bạn và cài đặt plugin trên trang web của bạn.

Bước 2: Cấu hình FooSales for WooCommerce

Đi tới FooSales > Settings trong WordPress dashboard của bạn để thực hiện các thay đổi và tùy chỉnh cần thiết bằng các tab cài đặt.

Bước 3: Khởi chạy FooSales for WooCommerce

Đi tới FooSales > Point of Sale trong WordPress dashboard của bạn để khởi chạy ứng dụng FooSales for WooCommerce hoặc nhập địa chỉ thủ công vào trình duyệt web: https://yoursiteURL/foosales/

Cập nhật Plugin

Cập nhật plugin tự động nên diễn ra một cách mượt mà, tuy nhiên, như một thói quen tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị đảm bảo rằng trang web của bạn luôn được sao lưu trước khi cập nhật bất kỳ plugin nào.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các trang cửa hàng / danh mục sau khi cập nhật plugin, vui lòng xóa bỏ các permalinks bằng cách đi tới WordPress > Settings > Permalinks và nhấp vào Save . Điều này nên đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader