connect-telegram

Bán thành viên có thời hạn

Ở đây, chúng ta sẽ xem xét cách thiết lập một sản phẩm thành viên mà cung cấp quyền thành viên có thời hạn cho nhóm Premium trong 3 tháng.

Đây là ví dụ về cách chúng tôi muốn khách hàng nhìn thấy quảng cáo trong cửa hàng… Premium Membership Product Trong nửa sau của video sau, bạn có thể thấy cách chúng tôi dễ dàng thiết lập một sản phẩm thành viên có thời hạn. Bên dưới, bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các bước liên quan

Thêm sản phẩm mới

Như thường lệ khi tạo một sản phẩm mới, hãy đi đến Products > Add Product Groups WooCommerce Add Product Chúng tôi sẽ đặt tên cho sản phẩm này là Premium Membership hoặc bất kỳ tên nào bạn cho rằng phù hợp hơn. Ở đây, chúng tôi cũng thêm một mô tả hợp lý cho ví dụ của chúng tôi. Groups WooCommerce Adding a Premium Membership Product

Chọn Loại Sản phẩm

Trong bảng Dữ liệu sản phẩm phía dưới mô tả:

  • Product Type – Chọn Sản phẩm đơn giản làm Loại sản phẩm nếu bạn muốn cung cấp thành viên dựa trên một khoản phí một lần. Nếu bạn chọn Sản phẩm biến đổi thay thế, bạn có thể chọn các nhóm khác nhau cho mỗi biến thể.
  • Virtual – Đánh dấu vào ô Ảo nếu đây không phải là một sản phẩm có thể cảm nhận được – nếu bạn chỉ bán thành viên và sẽ không gửi bất cứ thứ gì đến khách hàng, sản phẩm sẽ là ảo. Nhưng nếu bạn đang thiết lập một sản phẩm có thể cảm nhận đượcvà cũng được gửi đến khách hàng cũng như cung cấp quyền truy cập vào nội dung bị hạn chế, đừng đánh dấu vào ô Ảo .

Chọn Thành viên

Trong bảng Dữ liệu sản phẩm :

  • General – Thiết lập giá cho sản phẩm trong tab Tổng quan .
  • Groups – Nhấp vào tab Nhóm và chọn nhóm Premium .

Time-limited Membership - Product Data - Groups Trong cấu hình đã hiển thị trên, chúng ta đã thiết lập thời hạn là 3 tháng cho sản phẩm thành viên này.

Chọn Thời hạn của Thành viên

Đây sẽ là thành viên có thời hạn, chúng ta cũng phải chỉ định thời hạn và chọn đơn vị thời gian phù hợp. Các đơn vị thời gian Ngày , Tuần , Tháng Năm được dùng để hạn chế thành viên dựa trên Thời gian được chỉ ra. Các lựa chọn Phút Giây chủ yếu hữu ích cho việc thử nghiệm. Duration Time unit choices Ví dụ, để giới hạn thời hạn thành viên trong 3 tháng, chỉ ra 3 dưới mục Thời gian và chọn Tháng làm Đơn vị thời gian . Membership for 3 Months Xin lưu ý rằng nếu bạn đã chọn Sản phẩm biến đổi làm loại sản phẩm, bạn có thể chọn các nhóm khác nhau cho mỗi biến thể, nhưng bạn không thể chỉ ra thời hạn khác nhau cho mỗi biến thể. Đối với trường hợp bạn cần cung cấp thời hạn khác nhau cho mỗi biến thể, hãy sử dụng đăng ký biến đổi thay thế (đòi hỏi phần mở rộng Đăng ký WooCommerce).

Chọn Thành viên theo Biến thể

Đối với sản phẩm biến đổi và đăng ký biến đổi, thành viên cũng có thể dựa trên biến thể sản phẩm mà khách hàng mua. Điều này ngoài việc xác định thành viên cơ bản cho sản phẩm biến đổi chính trong phần Nhóm của bảng Dữ liệu sản phẩm . Xin vui lòng tham khảo phần về Bán Thành viên không giới hạn để biết một ví dụ về cách thiết lập thành viên của nhóm cho các biến thể. Thời hạn của thành viên biến thể được xác định bởi thời hạn của sản phẩm biến đổi. Nếu, như trong ví dụ trên của chúng tôi, chúng ta đã chọn thời hạn là 3 tháng, thời hạn của thành viên biến thể cũng sẽ là 3 tháng.

Xuất bản và thử nghiệm…

Với các tham số cốt lõi của sản phẩm được xác định, chúng tôi có thể thêm nó vào cửa hàng của chúng tôi.Giờ hãy nhấp vào Xuất bản để tạo sản phẩm mới của bạn và xem cách nó được hiển thị trong cửa hàng.Để thử nghiệm, hãy truy cập cửa hàng của bạn trong khi bạn đã đăng xuất hoặc sử dụng trình duyệt khác. đi đến trang sản phẩm và thêm nó vào giỏ hàng. Một khi bạn đã hoàn tất quá trình thanh toán như một khách hàng mới và thực hiện thanh toán, trạng thái đơn hàng của bạn nên là Đang xử lý hoặc Đã hoàn tất dựa trên Cài đặt đã chọn. Tài khoản của khách hàng mới giờ đây nên phản ánh thành viên cho thấy cho đến khi nó có hiệu lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader