connect-telegram

Áp dụng phiếu giảm giá cho tổng giỏ hàng tối thiểu

Đây là Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen thuộc với mã/ mẫu và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tuỳ chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Đoạn mã ngắn dưới đây cho phép bạn:

  • Hiển thị thông báo trên trang giỏ hàng và trang thanh toán, nhắc nhở khách hàng rằng họ nhận được giảm giá nếu mua sắm nhiều hơn một số lượng tối thiểu.

  • Tự động áp dụng giảm giá và hiển thị thông báo rằng đã áp dụng giảm giá khi tổng giỏ hàng nhiều hơn một số lượng tối thiểu.

Yêu cầu:

  • Một phiếu giảm giá có tên là COUPON được tạo trong WooCommerce > Coupons mà không cần số lượng tối thiểu.

  • Biến $minimum_amount được điều chỉnh theo số lượng tối thiểu theo nhu cầu của bạn.

  • Sửa thông báo để phản ánh giảm giá mong muốn.

Thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Xin đừng thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề mẹ vì điều này sẽ được xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

/*** Áp dụng phiếu giảm giá cho tổng giỏ hàng tối thiểu*/add_action( 'woocommerce_before_cart' , 'add_coupon_notice' );add_action( 'woocommerce_before_checkout_form' , 'add_coupon_notice' );function add_coupon_notice() {        $cart_total = WC()->cart->get_subtotal();        $minimum_amount = 50;        $currency_code = get_woocommerce_currency();        wc_clear_notices();       if ( $cart_total < $minimum_amount ) {              WC()->cart->remove_coupon( 'COUPON' );              wc_print_notice( "Nhận 50% giảm giá nếu bạn tiêu nhiều hơn $minimum_amount $currency_code!", 'notice' );        } else {              WC()->cart->apply_coupon( 'COUPON' );              wc_print_notice( 'Bạn vừa nhận được 50% giảm giá cho đơn hàng của bạn!', 'notice' );        }          wc_clear_notices();}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader