connect-telegram

Ẩn Biến thể theo Vai trò Người dùng

Cài đặt và Cấu hình

Sau khi kích hoạt tiện ích mở rộng, bạn có thể xem cài đặt “ẩn biến thể” dưới mỗi biến thể trên biểu mẫu chỉnh sửa sản phẩm > Biến thể.​​

Cách ẩn biến thể:

Đi tới biểu mẫu chỉnh sửa sản phẩm > Biến thể và chọn biến thể mà bạn muốn ẩn khỏi các vai trò người dùng. Bạn có thể làm cho các biến thể không thể được chọn hoặc hoàn toàn ẩn chúng khỏi các vai trò người dùng được chọn. Nếu bạn chọn tất cả các biến thể của một thuộc tính, toàn bộ thuộc tính sẽ không thể chọn hoặc bị ẩn tùy theo cài đặt của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn ẩn “Blue, Yes” và “Blue, No”. “Blue” sẽ tiếp tục bị ẩn trong danh sách màu. Nếu bạn chỉ ẩn “Blue, Yes” – màu xanh sẽ còn nhìn thấy trong danh sách màu và chỉ “Yes” còn được ẩn khi lựa chọn màu xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader