connect-telegram

Ajax Infinite Scroll

Tiện ích mở rộng này cho phép khách hàng tải danh mục sản phẩm của bạn mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Cài đặt

  1. Tải về tệp .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn vừa tải về với Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Tiện ích mở rộng/Plugins .

Thiết lập và Cấu hình

Ngay sau khi plugin đã được cài đặt, bạn có thể xem plugin trong WordPress Admin Panel > WooCommerce > Infinite Scrolling . Để tùy chỉnh cài đặt plugin, nhấp vào Infinite Scrolling

Cách sử dụng:

Tab cài đặt chung cho phép bạn cấu hình tiện ích mở rộng từ một nơi.

Kích hoạt Tiện ích mở rộng:

Hãy đảm bảo nhấp vào hộp này bất cứ khi nào bạn muốn áp dụng plugin. Nếu bạn cần hủy kích hoạt plugin nhưng cần giữ lại nó để sử dụng sau này, hãy bỏ chọn hộp này để tắt plugin.

Thiết bị Di động

Nhấp vào hộp này để loại bỏ những cài đặt này cho khách hàng truy cập danh mục sản phẩm của bạn qua thiết bị di động. Nếu bạn chọn loại bỏ những cài đặt này, cài đặt cuộn hoặc phân trang đã được định nghĩa trước đó trong chủ đề đang chọn của bạn sẽ không thay đổi.

Chọn Kiểu tải trang

Có ba kiểu cụ thể để lựa chọn.

  • Infinite Scrolling là khi bạn muốn kích hoạt tải trang tự động cho khách hàng khi họ đến cuối trang hiện tại.
  • Load More Button sẽ hiển thị cho khách hàng một nút họ sẽ phải nhấp vào để xem thêm sản phẩm. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể muốn xem xét Personalize Button .
  • Ajax Pagination cung cấp cho khách hàng lợi ích của việc tải trang tiếp theo/ trang trước trên cùng một trang mà không cần tải lại toàn bộ trang.
  • None cho phép bạn tắt bất kỳ kiểu tải nào đang được áp dụng.

Chọn Kiểu biểu tượng

Chọn một biểu tượng từ ba kiểu riêng biệt để hiển thị quá trình tải trang phía người dùng hoặc tải lên biểu tượng của bạn.

Tùy chỉnh Nút

Một khi bạn chọn Load More Button làm kiểu tải sản phẩm, bạn sẽ được hiển thị ba trường để tùy chỉnh nút tải.

  • Nhấp vào Background Color để thay đổi màu nền thông qua mã RGB.
  • Nhấp vào Text Color để chỉnh sửa màu chữ thông qua mã RGB.
  • Điền vào trường Custom Text for Button với một lệnh tùy chỉnh.

Nhấn Save Changes để lưu mọi thay đổi trước khi rời khỏi trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader